ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Daniël Vos Fotografie, per 07-04-2021

Artikel 1 Definities

 1. Daniël Vos Fotografie is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het leveren van diensten in de fotografie waaronder maar niet uitsluitend begrepen trouwreportages, fotoshoots, loveshoots, zwangerschapsreportages, bedrijfsfotografie, vrij werk en het afdrukken van foto’s en het maken van filmreportages.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en die een Overeenkomst met betrekking tot het verrichten van Diensten en het leveren van Producten aangaat met Daniël Vos Fotografie.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Daniël Vos Fotografie en/of Klant.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Daniël Vos Fotografie en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Daniël Vos Fotografie zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Daniël Vos Fotografie en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in Artikel 3.3 en 3.5 van deze Algemene voorwaarden.  
 1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Daniël Vos Fotografie en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het fotograferen en het verkopen van producten in de Webshop, alsmede alle andere door Daniël Vos Fotografie ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Daniël Vos Fotografie aangeboden Producten, waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen de producten die op de Website worden aangeboden alsmede de resultaten van de foto- en filmreportages.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Daniël Vos Fotografie, te raadplegen via www.danielvos.nl.


Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Daniël Vos Fotografie en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Daniël Vos Fotografie
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden is geregeld, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.
 6. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietig wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Daniël Vos Fotografie zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
 2. Elk aanbod van Daniël Vos Fotografie, zowel schriftelijk als mondeling gedaan, is vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
 3. Klant kan telefonisch, elektronisch of persoonlijk contact opnemen met Daniël Vos Fotografie. Wanneer Klant foto’s wil laten maken dan wel de photobooth wenst te huren, komt een Overeenkomst tot stand indien beide partijen het bindende formulier ‘opdrachtbevestiging’ hebben ondertekend.
 4. Indien Daniël Vos een bevestiging naar Klant stuurt, dan geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Daniël Vos Fotografie kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Klant kan ook een bestelling plaatsen via de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand door het plaatsen van de bestelling.
 6. Indien het aanbod is gebaseerd op gegevens die zijn verstrekt door Klant en deze gegevens blijken onjuist en/of onvolledig, dan kan Klant geen rechten ontlenen aan het aanbod ten opzichte van Daniël Vos Fotografie en kan Daniël Vos Fotografie niet aan het aanbod gebonden worden.
 7. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Daniël Vos Fotografie dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Daniël Vos Fotografie deze schriftelijk bevestigt.
 8. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Daniël Vos Fotografie.

 


Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Daniël Vos Fotografie zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.  
 2. Daniël Vos Fotografie heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverlichting. De inspanningsverplichting betekent dat de Daniël Vos Fotografie niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die de Daniël Vos Fotografie voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
 3. Daniël Vos Fotografie heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 4. Bij het inschakelen van derden zal Daniël Vos Fotografie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Daniël Vos Fotografie worden doorbelast aan Klant.   
 5. De Overeenkomst kan alleen door Daniël Vos Fotografie worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Daniël Vos Fotografie bij het sluiten van de Overeenkomst. De Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Daniël Vos Fotografie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Daniël Vos Fotografie worden verstrekt.    
 6. De Klant draagt er zorg voor dat Daniël Vos Fotografie zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Daniël Vos Fotografie hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Daniël Vos Fotografie dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 8. De Overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de Diensten zijn afgerond.


Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Daniël Vos Fotografie en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 
 3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen minderwerk, dan zal dit worden verrekend met de overeengekomen prijs. Indien sprake is van een wijziging die tot minderwerk leidt, dan is Daniël Vos Fotografie eveneens gerechtigd 15% van het volledige factuurbedrag in rekening te brengen voor het doorvoeren van een dergelijke wijziging.
 4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Daniël Vos Fotografie op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Daniël Vos Fotografie en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Daniël Vos Fotografie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Daniël Vos Fotografie goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Daniël Vos Fotografie de Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. 
 2. Voorts is Daniël Vos Fotografie bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en de Klant in verzuim is, dan is Daniël Vos Fotografie gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij de Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Elke Overeenkomst kan onmiddellijk, zonder opzegtermijn, door beide partijen worden opgezegd, indien de andere partij:
  1. Zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst niet nakomt, ook niet nadat hij de andere partij daartoe schriftelijk heeft gesommeerd en de in de sommatiebrief genoemde termijn is verstreken;
  2. De andere partij in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een aanvraag voor faillissement is gedaan;
  3. De andere partij voorlopige surseance van betaling wordt verleend dan wel een aanvraag voor surseance van betaling is gedaan;
  4. Conservatoir en/of executoriaal beslag wordt gelegd op de vermogensbestanddelen van de andere partij;
  5. De andere partij wordt ontbonden, gefuseerd of gesplitst.
 5. De partij die op grond van lid 4 van dit Artikel opzegt is niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging. Alle vorderingen van Daniël Vos Fotografie worden als gevolg van opzegging onmiddellijk opeisbaar.
 6. Bepalingen die bedoeld zijn om na het einde van de Overeenkomst voort te duren zoals betalingen, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de Overeenkomst van kracht.

Artikel 7 Herroepingsrecht en retournering

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (zegge: veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht). 
 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor foto’s die in opdracht van de Klant zijn gemaakt daar deze Producten persoonlijk van aard zijn en bestemd zijn voor een specifiek persoon. Hierdoor is het voor de Klant niet mogelijk een dergelijke opdracht te herroepen. De Klant neemt afstand van zijn/haar bedenktijd en stemt hier uitdrukkelijk mee in. Het herroepingsrecht, zoals neergelegd in lid 2 van dit Artikel is dus niet van toepassing indien het Product uit de Webshop persoonlijke afbeeldingen bevat.
 4. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. 
 5. De Klant kan de Overeenkomst niet meer herroepen ingeval Daniël Vos Fotografie de Diensten volledig levert binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan Daniël Vos Fotografie en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht. 
 6. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.  
 7. Indien Klant binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 2 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal Daniël Vos Fotografie het gehele door Klant betaalde bedrag binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van de ondubbelzinnige verklaring van Klant, waar de ontbinding van de Overeenkomst op afstand uit voortvloeit, volledig terugstorten.
 8. Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Klant, of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij: 
  1. Het Product heeft ontvangen;
  2. Het laatste Product heeft ontvangen indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
  3. De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
  4. Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode. 
 9. Indien Klant binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 2 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal Daniël Vos Fotografie het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten. 
 10. Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering slechts mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan aan het Product die niet door Klant is veroorzaakt. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 6 (zegge: zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord. 
 11. Klant is gedurende de herroepingstermijn als bedoeld in lid 2 van dit Artikel gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen Product en de verpakking. Klant zal het Product slechts gebruiken en de verpakking slechts openen voor zover dit nodig is om het Product te inspecteren. Hierbij geldt het uitgangspunt dat Klant het Product niet verder mag inspecteren dan in een fysieke winkel zou gebeuren. Indien Klant besluit het Product te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Daniël Vos Fotografie dit dan ook na te laten. 
 12. Klant is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien dit het gevolg is van inspectiehandelingen die verder gaan dan de in lid 13 van dit Artikel genoemde handelswijze.
 13. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering zullen door Daniël Vos Fotografie aan Klant worden terugbetaald indien Daniël Vos Fotografie de retour gezonden Producten (volledige bestelling) heeft ontvangen.
 14. Daniël Vos Fotografie is verplicht om bij een op afstand gesloten Overeenkomst aan Klant een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien Klant de bestelling wenst te retourneren, kan Klant het retourformulier invullen. Het staat Klant ook vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan Daniël Vos Fotografie kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te ontbinden.
 15. Indien Klant op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan Daniël Vos Fotografie om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt Daniël Vos Fotografie onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.
 16. De overige (digitale) foto’s die door Daniël Vos Fotografie via de Website worden aangeboden, zijn eveneens uitgesloten van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover Daniël Vos Fotografie met de nakoming is begonnen, en Klant zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend aan Daniël Vos Fotografie om de Overeenkomst onmiddellijk uit te voeren voordat de bedenktijd is afgelopen. Klant erkent hierbij dat hij zijn herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen.
 17. Indien sprake is van Diensten geldt het navolgende: zodra Klant op ondubbelzinnige wijze aan Daniël Vos Fotografie kenbaar heeft gemaakt dat hij/zij gebruik wenst te willen maken van het herroepingsrecht, zoals bedoeld in lid 2 van dit Artikel, dan zal Daniël Vos Fotografie een bevestiging van de ontbinding aan Klant toesturen. Eveneens zal Daniël Vos Fotografie het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) volledig terugstorten. Indien Klant op basis van factuur betaald, dan zal deze factuur worden geannuleerd.

 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden trouwrapportage

 1. Daniël Vos Fotografie zal voor het door Klant verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur aan Klant toesturen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien de opdracht een trouwrapportage omvat, dan is Daniël Vos Fotografie gerechtigd een aanbetaling van Klant te verlangen. De aanbetaling bedraagt 50% van het volledige factuurbedrag (waarvan 15% reserveringskosten zijn en 35% overige kosten die gemaakt zijn ter voorbereiding van de opdracht). De aanbetaling dient binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum te zijn voldaan
 3. De overige 50% van het factuurbedrag (restbetaling die volgt na aanbetaling) dient binnen 14 (veertien) dagen, die volgt nadat de Overeenkomst door Daniël Vos Fotografie is uitgevoerd, te zijn voldaan.
 4. Het is mogelijk voor de Klant om de opdracht te verzetten. Indien Klant ervoor kiest om de opdracht te verzetten naar een nieuwe datum, dan ontvangt de Klant geen restitutie van de 15% reserveringskosten. Hierbij is het van belang dat de Klant dit tot uiterlijk 4 (zegge: vier) weken voor aanvang van de opdracht schriftelijk aan Daniël Vos Fotografie dient te communiceren.
 5. Bij het maken van een nieuwe afspraak is Daniël Vos Fotografie gerechtigd om opnieuw reserveringskosten van 15% van de Klant te verlangen.
 6. Het is mogelijk voor de Klant om de Overeenkomst te annuleren. In een dergelijke situatie zal het volgende annuleringschema worden gehanteerd:
  1. Klant is direct na ondertekening van het (elektronische) formulier ‘opdrachtbevestiging’ een aanbetaling van 50% van het volledige factuurbedrag verschuldigd. De aanbetaling omvat reserverings- en overige kosten die zijn gemaakt ter voorbereiding van de uitvoering van de Overeenkomst. De reserveringskosten bedragen 15% en overige kosten 35%. Indien de Klant de Overeenkomst tot 6 (zegge: zes) maanden voor aanvang van de opdracht annuleert, dan wordt 35% van de 50% aanbetaling in rekening gebracht.
  2. Bij annulering tot 4 (zegge: vier) maanden voor aanvang van de opdracht is Klant 50% van het volledige factuurbedrag verschuldigd.
  3. Bij annulering tot 2 (zegge: twee) maanden voor aanvang van de opdracht is Klant 65% van het volledige factuurbedrag verschuldigd.
  4. Bij annulering tot 1 (zegge: één) maand voor aanvang van de opdracht is Klant 80% van het volledige factuurbedrag verschuldigd.
  5. Bij annulering korter dan (zegge: één) maand voor aanvang van de opdracht is Klant 100% van het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 7. Het bedoelde annuleringsschema is toepasselijk ongeacht de periode in het annuleringsschema waar Klant zich in bevindt. Hierbij geldt dat wanneer Klant 2 (zegge: twee) weken van tevoren de Overeenkomst aangaat, Daniël Vos Fotografie zich automatisch verder in het annuleringsschema zal bevinden.
 8. De vergoedingen vermeld in het annuleringsschema staan in verhouding met de op dat moment geleverde dan wel verrichte Diensten door Daniël Vos Fotografie en hangt samen met de misgelopen winst van Daniël Vos Fotografie. Deze vergoedingen zijn gekoppeld aan de waarde die de opdracht op dat moment heeft.
 9. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Daniël Vos Fotografie.

 

Artikel 9 Annulering Photobooth

 1. Indien Klant de photobooth (zijnde losstaand) wenst te reserveren, dan is Daniël Vos Fotografie gerechtigd een aanbetaling van 50% van het volledige factuurbedrag in rekening te brengen. De aanbetaling omvat 15% reserverings- en 35% overige kosten die gemaakt zijn ter voorbereiding van het uitvoeren van de opdracht.
 2. Indien Klant de afgesproken datum en tijd wenst te verzetten, dan dient Klant dit uiterlijk 4 (zegge: vier) weken voor aanvang van de dag waarop Klant de photobooth heeft gereserveerd aan Daniël Vos Fotografie te communiceren. Bij het verzetten vindt geen restitutie plaats van de 15% Indien de Klant een nieuwe afspraak maakt, dan is Daniël Vos Fotografie gerechtigd opnieuw 15% reserveringskosten in rekening te brengen.
 3. Indien Klant wenst te annuleren, dan zal het volgende annuleringsschema worden gehanteerd:
  1. Klant is direct na ondertekening van het (elektronische) formulier ‘opdrachtbevestiging’ een aanbetaling van 50% van het volledige factuurbedrag verschuldigd. Indien de Klant de Overeenkomst tot 6 (zegge: zes) maanden voor aanvang van de opdracht annuleert, dan wordt 35% van de 50% aanbetaling in rekening gebracht. Het overige van de aanbetaling wordt teruggestort.
  2. Annulering tot 4 (zegge: maanden) maanden voor aanvang, dan is Klant 50% van het volledige factuurbedrag verschuldigd.
  3. Annulering tot 2 (zegge: twee) maanden voor aanvang, dan is Klant 65% van het volledige factuurbedrag verschuldigd.
  4. Annulering tot 1 (zegge: één) maand voor aanvang, dan is Klant 80% van het volledige factuurbedrag verschuldigd.
  5. Annulering korter dan 1 (zegge: één) maand voor aanvang, dan is Klant 100% van het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 4. Het bedoelde annuleringsschema is toepasselijk ongeacht de periode in het annuleringsschema waar Klant zich in bevindt. Hierbij geldt dat, indien Klant 2 (zegge: twee) maanden van tevoren de Overeenkomst aangaat, dan zal Daniël Vos Fotografie zich automatisch verder in het annuleringsschema bevinden.
 5. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Daniël Vos Fotografie.

 

Artikel 10 Annulering overige fotografie werkzaamheden

 1. Dit Artikel is van toepassing op annulering van alle overige fotografie werkzaamheden die niet vallen onder Artikel 8 en/of Artikel 9 van deze Algemene voorwaarden.
 2. Het is mogelijk voor de Klant om de opdracht te verzetten. Indien Klant hier gebruik van wenst te maken, dient Klant dit uiterlijk 1 (zegge: één) week van tevoren aan Daniël Vos Fotografie te communiceren. In een dergelijke situatie is Klant 15% (zegge: vijftien) van het volledige factuurbedrag aan Daniël Vos Fotografie verschuldigd. De 15% omvat omboekings- en reserveringskosten.
 3. Het is ook mogelijk voor de Klant om de Overeenkomst te annuleren. Klant dient dit uiterlijk 1 (zegge: één) uur voor aanvang van de opdracht aan Daniël Vos Fotografie schriftelijk te communiceren. Indien Klant later dan 24 (zegge: vierentwintig) uur voor aanvang van de opdracht annuleert, dan is de Klant 50% van het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 4. Indien Daniël Vos Fotografie de opdracht zelf niet uit kan voeren, zal Daniël Vos Fotografie een vervangende fotograaf zoeken. Indien er geen geschikte fotograaf gevonden kan worden, krijgt de Klant de reeds betaalde bedragen teruggestort.
 5. Na het plaatsen van een bestelling in de Webshop is annulering niet meer mogelijk.

 

Artikel 11 Prijzen

 1. De door Daniël Vos Fotografie berekende vaste tarieven zijn in euro’s.
 2. De eventuele kilometervergoeding wordt achteraf berekend.
 3. De berekende tarieven zijn inclusief BTW in geval van particuliere klanten en exclusief BTW in geval van zakelijke klanten.
 4. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Daniël Vos Fotografie zal het rekenen van de verzendkosten duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant vermelden.
 5. Voor bestellingen Daniël Vos Fotografie 3,99 EURO orderkosten. Overige verzendkosten zijn inbegrepen bij de tarieven. Verzendkosten binnen Nederland zijn inbegrepen in de prijs. Voor verzendingen naar het buitenland gelden de tarieven van het desbetreffende postbedrijf.
 6. Daniël Vos Fotografie behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen.


Artikel 12 Kosten, honorering en betaling

 1. De navolgende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing:
  1. Indien sprake is van een trouwrapportage, dan dient de aanbetaling binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. De overige 50% van het factuurbedrag (restbetaling die volgt na aanbetaling) dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, die volgt nadat de Overeenkomst door Daniël Vos Fotografie is uitgevoerd, te zijn voldaan.
  2. Indien sprake is van het huren van de photobooth, dan dient de aanbetaling binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. De overige 50% van het factuurbedrag (restbetaling die volgt na aanbetaling) dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, die volgt nadat de Overeenkomst door Daniël Vos Fotografie is uitgevoerd, te zijn voldaan.
  3. Indien sprake is van overige fotografie werkzaamheden, dan dient de aanbetaling binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. De overige 50% van het factuurbedrag (restbetaling die volgt na aanbetaling) dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, die volgt nadat de Overeenkomst door Daniël Vos Fotografie is uitgevoerd, te zijn voldaan.
  4. Indien sprake is van een bestelling die via de Website is geplaatst, dan Klant is bij betaling voor Producten slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs. Klant kan er uiteraard ook voor kiezen om het volledige bedrag vooruit te betalen.
 2. Indien de Klant een bestelling plaatst in de Website, dient de betaling te geschieden middels factuur, IDeal of bankoverschrijving.
 3. Tenzij een andere termijn is aangegeven, dient een factuur van Daniël Vos Fotografie binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum door Klant te worden voldaan.
 4. In geval van meerdaagse reportages wordt de betaling verspreid in afgesproken delen.
 5. Indien er sprake is van meerwerk, is Daniël Vos Fotografie gerechtigd hiervoor de kosten in rekening te brengen. Indien er bij een trouwreportage sprake is van meer dan 30 (zegge: dertig) minuten uitloop dan worden er extra hele uren in rekening gebracht.
 6. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Daniël Vos Fotografie mede te delen.
 7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 8. Indien Daniël Vos Fotografie besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in Artikel 12.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 9. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Klant aan Daniël Vos Fotografie verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Daniël Vos Fotografie bepalend zijn, tenzij door Klant schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.


Artikel 13 Levering

 1. Op het moment dat de bestelling door Daniël Vos Fotografie is ontvangen, stuurt Daniël Vos Fotografie de Producten met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk toe naar het adres dat Klant aan Daniël Vos Fotografie kenbaar heeft gemaakt. De levertermijn van Daniël Vos Fotografie is in beginsel 6 (zegge: zes) weken.
 2. Klant kan ervoor kiezen om gebruik te maken van een spoedlevering. In een dergelijke situatie vraagt Daniël Vos Fotografie 10% extra kosten. Spoedlevering kan enkel geschieden na gezamenlijk overleg en toestemming van Daniël Vos Fotografie. Tijdens het gezamenlijke overleg zal Daniël Vos Fotografie Klant informeren over de levertermijn. Hierbij is het van belang dat spoedlevering enkel mogelijk is voor digitale foto’s. Producten die moeten worden nabesteld door Daniël Vos Fotografie zijn uitgesloten van spoedlevering.
 3. Indien Daniël Vos Fotografie de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. Daniël Vos Fotografie is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord gaat.  
 4. De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Klant door Daniël Vos Fotografie of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd.  
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Broek op Langedijk.  
 6. Daniël Vos Fotografie bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Daniël Vos Fotografie kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.
 7. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming. 
 8. Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Klant heeft in een dergelijk geval jegens Daniël Vos Fotografie het recht om:
  1. Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen;
  2. Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits Daniël Vos Fotografie hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
  3. Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd;
  4. De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of
  5. De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de Overeenkomst.
  6. De rechten uit lid 8 onder iv en v van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van Daniël Vos Fotografie niet gevergd kan worden, dan wel indien Daniël Vos Fotografie tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te komen. 
  7. Indien Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 8 onder iii van dit Artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is Daniël Vos Fotografie gerechtigd om aan Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren.
  8. Daniël Vos Fotografie is gerechtigd de foto’s van een fotoreportage onder zich te houden totdat alle kosten die Daniël Vos Fotografie gemaakt heeft ter uitvoering van de opdracht betaald zijn door de Klant.
  9. Het nabestellen van beeldmateriaal is na aflevering van de opdracht tot uiterlijk 3 (zegge: drie) jaar mogelijk bij Daniël Vos Fotografie.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Daniël Vos Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op zijn website en de schade die daaruit voortvloeit.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Daniël Vos Fotografie is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 
 3. De aan Klant gecommuniceerde levertermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Daniël Vos Fotografie nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Daniël Vos Fotografie enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 4. Daniël Vos Fotografie garandeert niet dat de Website en/of de Webshop te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Daniël Vos Fotografie is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website en/of de Webshop.
 5. Daniël Vos Fotografie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Daniël Vos Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in Artikel 15.
 7. De Klant vrijwaart Daniël Vos Fotografie voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Indien Daniël Vos Fotografie aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Daniël Vos Fotografie met betrekking tot haar Diensten.
 9. De aansprakelijkheid van Daniël Vos Fotografie is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Daniël Vos Fotografie.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

 

 

Artikel 15 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Daniël Vos Fotografie waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Daniël Vos Fotografie zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Daniël Vos Fotografie of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog, pandemieën/epidemieën of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Daniël Vos Fotografie overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Daniël Vos Fotografie heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. Ingeval Daniël Vos Fotografie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de overeengekomen werkzaamheden is nagekomen dan wel werkzaamheden heeft verricht ter uitvoering van de Overeenkomst, dan is Daniël Vos Fotografie gerechtigd deze werkzaamheden separaat te factureren.

 

Artikel 16 Garantie

 1. Daniël Vos Fotografie staat ervoor in dat de Producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien de door Daniël Vos Fotografie geleverde niet voldoet aan hetgeen neergelegd in lid 1 van dit Artikel, dan biedt Daniël Vos Fotografie een garantie. De garantie houdt in dat Daniël Vos Fotografie de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos zal herstellen dan wel vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Daniël Vos Fotografie te worden gemeld.
 3. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade. 
 4. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden. 
 5. De periode van garantie voor trouwalbums en fotoafdrukken is 3 (zegge: drie) jaar vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. 
 6. Indien Daniël Vos Fotografie herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit Artikel genoemde kader vallen, komen de kosten volgens de wet voor rekening van Daniël Vos Fotografie.  
 1. De Klant garandeert dat zij de Producten en/of Diensten niet zal gebruiken:
  1. Op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Daniël Vos Fotografie of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  2. In strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of
  3. In strijd met een bepaling van de Overeenkomst.
 2. Daniël Vos Fotografie is niet aansprakelijk voor aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houden met en/of het gevolg zijn van een schending van de in lid 7 van dit Artikel genoemde garantie door de Klant.
 3. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.


Artikel 17 Reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald. 
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Daniël Vos Fotografie te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Daniël Vos Fotografie overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het product binnen 6 (zegge: zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen geleverd door Daniël Vos fotografie blijven in het eigendom van Daniël Vos fotografie, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald. 
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Daniël Vos fotografie door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Daniël Vos fotografie zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Klant nog aan Daniël Vos fotografie verschuldigd is of zal zijn. Klant dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Daniël Vos fotografie te vestigen. 

 

Artikel 19 Intellectueel eigendom

 1. Daniël Vos fotografie behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet. 
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Daniël Vos fotografie van gegevens. Klant zal Daniël Vos fotografie vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 1. In geval van reportages gaan de copyrights over op de Klant wanneer volledige betaling van al het aan Daniël Vos Fotografie verschuldigde heeft plaatsgevonden. Daniël Vos Fotografie verlangt wel dat zijn naam en Website worden vermeld bij het openbaar maken van de foto’s.
 2. Indien foto’s van reportages zonder toestemming worden gebruikt door een ander dan Klant, zal Daniël Vos Fotografie actie ondernemen jegens deze persoon.
 3. Daniël Vos Fotografie kan gemaakte foto’s gebruiken voor zijn portfolio, Website of voor reclamedoeleinden indien de Klant daar toestemming voor gegeven heeft.
 4. Op het vrije werk van Daniël Vos Fotografie berust het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom.
 5. Klant is zonder de schriftelijke toestemming van Daniël Vos Fotografie niet gerechtigd het ontwerp van het vrije werk ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, heeft Daniël Vos Fotografie recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
 6. Het is Klant niet toegestaan wijzigingen in een ontwerp van het vrije werk van Daniël Vos Fotografie aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 20 Geheimhouding

 1. Klant en Daniël Vos Fotografie verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Daniël Vos Fotografie op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en Daniël Vos Fotografie zich niet ter zake kan beroepen op het verschoningsrecht, dan is Daniël Vos Fotografie niet gehouden tot schadevergoeding.


Artikel 21 Cadeaubonnen

 1. Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig.
 2. Op de cadeaubon staat aangegeven waarvoor deze inwisselbaar is en hier kan niet van worden afgeweken.
 3. Indien een cadeaubon is aangeschaft voor fotoafdrukken en/of artikelen dan dient het gehele bedrag in één keer besteed te worden.


Artikel 22 Identiteit van Daniël Vos Fotografie

 1. Daniël Vos Fotografie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37130367 en draagt btw-identificatienummer NL 0020 95 896 B17. Daniël Vos Fotografie is gevestigd aan Mandepad 10C (1721CE) te Broek op Langedijk.
 2. Daniël Vos Fotografie is per e-mail te bereiken via info@danielvos.nl of middels de website danielvos.nl en telefonisch op 0612410843.


Artikel 23 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@danielvos.nl of telefonisch te melden via 0612410843. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Daniël Vos Fotografie in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Artikel 24 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Daniël Vos Fotografie en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Daniël Vos Fotografie en een zakelijke Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.
 3. Alle geschillen die tussen Daniël Vos Fotografie en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.


Artikel 25 Slotbepalingen

 1. Deze Algemene voorwaarden staan vermeld op de website danielvos.nl en ze worden tevens meegestuurd door Daniël Vos Fotografie bij de opdrachtbevestiging.
 2. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in samenwerking met Young Law